Regulamin
 • 1. DEFINICJE
 • 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 • 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 • 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • 5. DOSTAWA
 • 6. PŁATNOŚĆ
 • 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • 1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 • 1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • 1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • 1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
 • 1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 • 1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • 1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 • 1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.artseries.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
 • 1.10. SPRZEDAWCA – Artseries sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polska 41, 81-337 Gdynia wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542524, NIP 9581668080, REGON 36075159800000, adres poczty elektronicznej: sklep@artseries.pl, numer telefonu: (+48) 504223981 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 • 1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
 • 1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • 1.14. USŁUGODAWCA – Artseries sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polska 41, 81-337 Gdynia wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542524, NIP 9581668080, REGON 36075159800000, adres poczty elektronicznej: sklep@artseries.pl, numer telefonu: (+48) 504223981 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 • 1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 • 2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • 2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
 • Artseries sp. z o.o. Ul. Polska 41, 81-337 Gdynia, NIP 9581668080, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki REGON 36075159800000
 • Adres poczty elektronicznej : sklep@artseries.pl
 • Adres strony internetowej: www.artseries.pl
 • Numer telefonu: (+48) 504223981 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
 • 2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • 2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
 • 2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 • 2.5.3. Newsletter 
 • 2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • 2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
 • 2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 • 2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
 • 2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 • 2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • 2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • 2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 • 2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 • 3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 • 3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 • 3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:
  adres e-mail oraz Hasło.
 • 3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 • 3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 • 3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 • 3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 • 3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7– dniowego terminu wypowiedzenia.
 • 3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
 • 3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 • 3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • 4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://artseries.pl/wysylka
 • 4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Wyjątkiem mogą być zamówienia dotyczące produktów ze statusem dostępności innym niż " Na Magazynie ". W takim przypadku ceny mogą ulec zmianie o czym sprzedający jest zobowiązany poinformować klienta przed zrealizowaniem zamówienia. 
 • 4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 • 4.4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą zamówienia telefonicznego należy zadzwonić na jeden z dostępnych numerów kontaktowych oraz wskazać pracownikowi kody produktów które mające być przedmiotem zamówienia.
 • 4.4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą wiadomość elektronicznej email zamówienie należy przesłać na adres sklep@artseries.pl wskazując kody produktów które mające być przedmiotem zamówienia.
 • 4.4.3. W trakcie składania Zamówienia, niezależnie od jego formy należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 • 4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.
 • 4.5.1 Złożenie Zamówienia za pomocą połączenia telefonicznego następuje w momencie zakończenia rozmowy.
 • 4.5.2 Złożenie Zamówienia za pomocą elektronicznej wiadomości email następuje w momencie otrzymania wiadomości przez sprzedającego.
 • 4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). W przypadku braku adresu email klienta zamówienie jest realizowane bez przesłania wyżej wspomnianej wiadomości.
 • 4.7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu jego realizacji ( wysyłka towaru ) – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w takim sam sposób jaki zostało zamówienie złożone.

5. DOSTAWA

 • 5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wysyłka, z wyłączeniem produktów ze stanem dostępności innym niż "Na magazynie", zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 24 godzin licząc od :
  • W przypadku wyboru zwykłego przelewu jako formy płatności od momentu zaksięgowania się wpłaty.
  • W przypadku wyboru pobrania jako formy płatności od momentu wpłynięcia zamówienia do systemu.
  • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności ratalnych mbank, Santander od momentu przyznania klientowi kredytu oraz otrzymania potwierdzenia ze strony banku o sfinalizowaniu umowy kredytowej.
  • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem natychmiastowym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 • 5.1.1. W przypadku zamówienia produktu / produktów ze statusem dostępności innym niż "Na magazynie" sprzedawca zobowiązany jest udzielać klientowi rzetelnych informacji na temat planowej daty dostawy i możliwości realizacji zamówienia na każde jego żądanie. Wstępnie oszacowane daty dostawy mogą delikatnie ulegać zmianom czego powodem jest transport morski i wiążące się z nim nieprzewidywalne zmiany. W wyjątkowych okolicznościach, niezależnych od nas, typu wprowadzenie zmian przez producenta bez konsultacji z nami, itp, istnieje ryzyko anulowania zamówienia ze względu na występujące różnice, w takim przypadku przy płatności z góry sprzedawca zobowiązany jest zwrócić wpłatę kupującemu za brakujące przedmioty, w przypadku płatności pobraniowej zamówienie jest zwyczajnie anulowane a klient zostaje o tym poinformowany.
 • 5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
 • 5.2.1. transportem własnym; lub
 • 5.2.2. za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 • 5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium: Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów dostępnych podczas składania zamówienia.
 • 5.4. Koszty dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Wysyłka” pod adresem: www.artseries.pl/wysylka
 • 5.4.1 Koszt dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest wyliczany indywidualnie na podstawie podanego adresu dostawy oraz jest przesyłany na adres email z zamówienia klienta w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Czas odpowiedzi może ulec zmianie w przypadku gdy wycena trwa dłużej niż wyżej wskazane 24 godziny.  
 • 5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. ( zobowiązany jest przekazać informację kurierowi który to natomiast w obowiązku ma spisać protokół szkody i pozostawić klientowi jako dokument potwierdzający otrzymanie przedmiotu wadliwego bądź niezgodnego z zamawianym )
 • 5.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i utrudnienia w doręczeniu wynikające z winy przewoźnika.

6. PŁATNOŚĆ

 • 6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • 6.1.1. Za pobraniem - płatność podczas odbierania przesyłki;
 • 6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
 • 6.1.3. Płatność ratalana mBank
 • 6.1.4. Płatność ratalana Santander
 • 6.1.5. Płatności kartą
   • Visa
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 • 6.1.6. Płatności online - przelew natychmiastowy - bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
 • 6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 • 6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • 7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Ul. Polska 17 , 81-339 Gdynia
 • 7.2. Termin 14 dni w których Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.
 • 7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 • 7.3.1. Zwrotu towaru należy dokonać bezpośrednio do siedziby firmy Artseries sp. z o.o. Zwrotu nie uważa się za właściwy w przypadku gdy: produkt zostaje zwrócony w stanie zmienionym, posiada uszkodzenia bądź ślady użytkowania, jest niekompletny bądź inny niż zakupiony.
 • 7.4. Sprzedawca dokona zwrotu wyłącznie na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. Sklep nie odbiera przesyłek pobraniowych.
 • 7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
  (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  (6) dostarczania prasy;
  (7) usług w zakresie gier hazardowych.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 • 8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
 • 8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 • 8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres ul. Polska 17; 81-339 Gdynia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@artseries.pl. Treść składanej reklamacji musi zwierać informacje takie jak: Imię nazwisko osoby zamawiającej, forma złożenia zamówienia ( formy składania zamówienia: www.artseries.pl, www.allegro.pl, telefon, e-mail ), przyczynę składania reklamacji.
 • 8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres.
 • 8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
 • 8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres ul. Polska 17; 81-339 Gdynia lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@artseries.pl.
 • 8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
 • 8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

 • 9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • 9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca
  (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub
  (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
 • 9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://artseries.pl/regulamin oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 • 9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez
  (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz
  (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez
  (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.
 • 9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl